Słowniczek

Adaptacja projektu

Adaptacja projektu gotowego jest konieczna, aby uzyskać pozwolenie na budowę. Polega ona na przystosowaniu projektu do wymogów prawa budowlanego, związanych z jego lokalizacją na wybranej działce oraz do indywidualnych potrzeb inwestora.

Budowla

Zgodnie z polskim prawem budowlanym pod pojęciem budowli rozumiemy wszelkie obiekty niebędące budynkami ani obiektami małej architektury.

Centralne ogrzewanie

To sposób na dostarczenie ciepła do pomieszczeń. W tym przypadku ciepło produkowane jest w jednym miejscu, centralnie dla całej instalacji. Następnie jest ono rozprowadzane po wszystkich pomieszczeniach, w których jest potrzebne.

Dachówka karpiówka

„Ceramiczna lub cementowa dachówka płaska na jej dolnej stronie znajduje się występ (tzw. nosek) do zawieszania jej na łacie. Nazwa karpiówka wynika z podobieństwa ułożonego pokrycia do łuski karpia. Karpiówkę układa się: - Pojedynczo – tzn. na każdej łacie układany jest tylko jeden rząd dachówek zachodzący na rząd z poprzedniej łaty na ok. 1/3 długości dachówki. Takie pokrycie wolno stosować tylko dla podrzędnych budynków i na dachach o znacznym pochyleniu. - Podwójnie: a) w koronkę – na każdej łacie układa się dwa rzędy dachówek, dachówki w rzędach są przesunięte o połowę szerokości dachówki, rzędy z kolejnych łat zachodzą na siebie na 1/4 – 1/3 długości dachówki, b) w łuskę – na każdej łacie układa się jeden rząd dachówek (tylko łaty przy okapie i kalenicy mają zawieszone po dwa rzędy), dachówki zachodzą na rząd niższy na co najmniej 1/2 długości dachówki.

Decyzja o warunkach zabudowy

(DWZ, potocznie nazywana wuzetką) Jest to decyzja regulująca zasady zagospodarowania terenu, poprzez wykonanie robót budowlanych lub budowę obiektu budowlanego (podstawa prawna: ustawa z dnia 27 marca 2003 o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym). Obecnie, decyzja o warunkach zabudowy wydawana jest dla terenów, na których nie obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego lub trwają nad nim prace. Deski profilowe Składają się z różnych rodzajów drewna i są używane do pokrywania ścian. Dodatkowe koszty budowy Obejmują one wszystkie koszty, które przekraczają koszty budowy i gruntów. Należą do nich koszty inwestorskie, planowania przestrzennego, dokumentacji, ekspertyz i doradztwa projektowego, opłaty związane z zawarciem umów notarialnych i wpisów do księgi wieczystej, nadzoru, kierowania budową i rozliczania robót, koszty finansowania, tj. uzyskania kredytu i spłaty odsetek.

Dom energooszczędny

Dom Energooszczędny to budynek, w którym roczne zapotrzebowanie na ciepło jest niższe od 70 kWh/(m2a). Kluczowymi cechami takich domów są dobra izolacja cieplna, zredukowane mostki cieplne, szczelność i kontrolowana wentylacja.

Dom jednorodzinny

Jednym z rodzajów nieruchomości są domy jednorodzinne. Zgodnie z istniejącą definicją, są to budynki wolnostojące lub budynki mające charakter tak zwanej zabudowy bliźniaczej, bądź szeregowej. Za dom jednorodzinnym może być także uznana zabudowa grupowa, która służy zaspokojeniu potrzeb mieszkaniowych.

Drzwi

Ruchoma przegroda (zazwyczaj pionowa), element zamykający otwór w ścianie budynku, ściance mebli wraz z konstrukcją niezbędną do umocowania tego elementu. Drzwi stosowane w budynkach zamykają otwory, służące do przechodzenia pomiędzy pomieszczeniami. Tego rodzaju drzwi występują w wielu odmianach, różniących się kształtem, konstrukcją i sposobem otwierania. Pełnią istotną rolę nie tylko ze względów estetycznym, ale również ze względu na bezpieczeństwo, trwałość i dobrą izolacyjność termiczną. Przednie drzwi są obecnie produkowane, podobnie jak okna, w drewnie, plastiku lub aluminium.

Emisja CO2

Dwutlenek węgla to bezbarwny, bezzapachowy, niepalny i cięższy od powietrza gaz. Stanowi on ok. 0.4% atmosfery. Jego zwiększona zawartość w atmosferze prowadzi do efektu cieplarnianego, którego skutkiem mogą być zmiany klimatyczne na Ziemi.

Fotowoltaika

Dziedzina nauki i techniki zajmująca się przetwarzaniem światła słonecznego na energię elektryczną czyli inaczej wytwarzaniem prądu elektrycznego z promieniowania słonecznego przy wykorzystaniu zjawiska fotowoltaicznego.

Gruntowy wymiennik ciepła

Gruntowe wymienniki ciepła zapewniają dopływ do budynku świeżego powietrza o stabilnych parametrach w ciągu całego roku. W okresie zimowym powietrze jest wstępnie ogrzewane i nawilżane (nawilżanie tylko w GWC żwirowym). Tak przygotowane powietrze chroni rekuperator i piec przed zamrożeniem oraz ogranicza negatywny wpływ suchego powietrza na śluzówki. W okresie letnim natomiast, GWC schładza i osusza powietrze, dzięki czemu w upalne dni w domu, można w wyraźny sposób poprawić warunki mikroklimatu, uzyskując bardzo tani w eksploatacji system klimatyzujący pomieszczenia.

Hydroizolacja

Hydroizolacja polega na zabezpieczeniu obiektu, budynku, pomieszczenia przed zgubnym wpływem wilgoci oraz wody. Skrupulatna i profesjonalna hydroizolacja zaczyna się od fundamentów. Uodpornienie ich przed zamakaniem oraz erozją wodną są podstawą suchych i pozbawionych grzyba ścian na wiele lat. Następnie odpowiednie spreparowanie ścian powinno zabezpieczyć je przed wnikaniem wilgoci, a jednocześnie ważne jest, by umożliwiało tak zwane „oddychanie ścian” czyli oddawanie wszelakiej wilgoci, której w naszym klimacie jednak nie da się praktycznie uniknąć.Sztuką, na którą jednak pozwala hydroizolacja, jest odpowiednie reagowanie struktury budynku, tak by wilgoć, z którą obiekt ma kontakt, mogła być bez wyraźnej ingerencji lokatora oddawana. Tam gdzie profesjonalna hydroizolacja jest najważniejsza, to dach. Zaniedbanie odpowiednich zabezpieczeń przed przeciekaniem nie musi od razu skończyć się widoczną strugą wody. Działanie wilgoci może być dużo bardziej subtelne. Przez wiele lat może drążyć strukturę, nasączając ją wodą do poziomu, w którym będzie wymagane kosztowne osuszanie lub nawet rozbiórka obiektu. Dlatego nie warto oszczędzać na zabezpieczeniu się przed podobnymi problemami.

Inspekcja nadzoru budowlanego

Centralnym organem administracji rządowej w sprawach związanych z prawem budowlanym jest Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego (GINB). Jako centralny organ administracji rządowej wykonuje on zarówno zadania administracji architektoniczno-budowlanej, jak i nadzoru budowlanego we wszystkich obszarach budownictwa. Jest organem właściwym w sprawach indywidualnych, rozstrzyganych w drodze postępowania administracyjnego, w zakresie wynikającym z przepisów prawa budowlanego.

Instalacje

Zestaw urządzeń wewnątrz budynku, które służą do przesyłania mediów takich jak prąd elektryczny, woda, ścieki czy inne substancje. Na instalację składają się zwykle elementy liniowe odpowiednie do transportu danego medium takie jak rury czy przewody elektryczne, oraz dodatkowe elementy służące do monitorowania i sterowania przepływem medium, takie jak pompy, zawory, liczniki, bezpieczniki i inne.

Jastrych

Jastrych to posadzka bezspoinowa lub podkład pod podłogę. Jego zadaniem jest wyrównanie powierzchni np. stropu przed położeniem materiału wykończeniowego. Wyróżnia się między innymi:- jastrych cementowy- jest materiałem na bazie cementu przeznaczonym do maszynowego lub ręcznego wykonywania posadzek oraz podkładów podłogowych. Znajduje zastosowanie w obiektach mieszkaniowych, użyteczności publicznej i przemysłowych, w zakresie odpowiadającym parametrom zaprawy.- jastrych gipsowy- do wykonania suchych jastrychów służą specjalne płyty gipsowo-kartonowe albo gipsowo-włóknowe. Używa się ich przeważnie na stropach lub podłogach betonowych albo drewnianych – zazwyczaj po to, by uniknąć mokrych prac.

Kalenica

Kalenica jest najwyższą częścią budynku. Powstaje ona w miejscu gdzie przecinają się połaci dachowe. Mamy dwa rodzaje kalenic, a mianowicie kalenice główną oraz kalenice narożne. Kalenica główna to ta powstała z przecięcia połaci dachowych, a kalenice narożne powstają w wyniku przecięcia skośnych krawędzi połaci.

Kierownik budowy

Kierownik budowy (kierownik robót) jest jednym z uczestników procesu budowlanego. Kierownikiem budowy (lub kierownikiem robót) może być wyłącznie osoba uprawniona do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie. Kierownik budowy jest odpowiedzialny za zapewnienie geodezyjnego wytyczenia obiektu oraz zorganizowanie budowy i kierowanie nią w sposób zgodny z projektem i pozwoleniem na budowę, przepisami, w tym techniczno-budowlanymi, oraz przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy.

Kolektor

W systemie solarnym budynku kolektor konwertuje promieniowanie słoneczne w ciepło, które może być wykorzystywane do podgrzewania wody lub ogrzewania pomieszczeń. Kolektor jest, oprócz zbiornika i sterownika, najważniejszym komponentem systemu solarnego.

Kolektor prózniowo-rurowy

Kolektor próżniowo-rurowy składa się z:- rur próżniowych, w których element zbierający ciepło, tzw. absorber, znajduje się w próżni, co znacznie poprawia działanie kolektora w obrębie szerokości geograficznych takich, na jakich znajduje się Polska. Absorpcja ciepła słonecznego nie jest wówczas uzależniona w tak znaczącym stopniu od temperatury zewnętrznej, dzięki czemu stosując panel tego typu można liczyć na zyski ciepła w instalacji nawet w mroźne zimowe słoneczne dni,- niektóre z kolektorów posiadają zwierciadło, dodatkowo doświetlające absorber ze strony odsłonecznej. Jest ono wykonane poza rurkami, bądź naniesione na rurkę próżniową w postaci lustra, w zależności od producenta.

Koszty administracyjne

Wszystkie koszty, które są związane z działaniem organów publicznych. Obejmują one pozwolenia na budowę, podział gruntów, rejestrację nieruchomości w rejestrze gruntów i inne.

Koszty budowy domu

Są to wszystkie koszty związane z budową domu jak i jego wykończeniem (malowanie, tapetowanie, kładzenie podłóg). Jeżeli prace są wykonywane samodzielnie do kosztów budowy domu należy również doliczyć koszty materiałów.

Lukarna

Pionowe okienko na dachu doświetlające poddasze. Aby lukarna spełniała swoje funkcje, a więc pozwalała na dopływ największej ilości światła, najlepiej zdecydować się na nią przy dachach o kącie pochylenia powyżej 45 stopni i wysokich ścianach kolankowych – min. 1 metr.

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego

Jest to akt prawa miejscowego przyjmowany w formie uchwały rady gminy, określający przeznaczenie, warunki zagospodarowania i zabudowy terenu, a także rozmieszczenie inwestycji celu publicznego. Plan miejscowy stanowi podstawę planowania przestrzennego w gminie. Ustanawia przepisy powszechnie obowiązujące na danym terenie, będące podstawą wydawania decyzji administracyjnych (w przeciwieństwie do studium, które wyraża jedynie politykę przestrzenną gminy). W planie miejscowym dokonuje się również zmiany przeznaczenia gruntów rolnych i leśnych na cele nierolnicze (tzw. odrolnienie) i nieleśne. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego nie może wykraczać poza granice administracyjne gminy, może za to obejmować tylko część jej obszaru. Na terenie gminy może obowiązywać więcej planów miejscowych, ich granice jednak nie mogą się nakładać.

Nośnik energii

Nośniki energii uwalniają energię w wyniku swojej transformacji (np. gaz, elektryczność, olej, pelet, itp.). Ze źródła energii można bezpośrednio lub po kilku przekształceniach uzyskać potrzebną ilość energii.

Odnawialne źródła energii

Są to takie źródła energii, których używanie nie wiąże się z ich długotrwałym deficytem – ich zasób odnawia się w krótkim czasie. Do odnawialnych źródeł energii zalicza się energię wiatru, promieniowania słonecznego, geotermalną, fal, prądów i pływów morskich, spadku rzek oraz energię pozyskiwaną z biomasy, biogazu wysypiskowego, a także z biogazu powstałego w procesach odprowadzania lub oczyszczania ścieków albo rozkładu składowanych szczątek roślinnych i zwierzęcych.

Ogniwa solarne/moduły solarne

Ogniwa solarne to element półprzewodnikowy, w którym następuje przemiana (konwersja) energii promieniowania słonecznego (światła) w energię elektryczną.

Okno

Pozwalają na dostęp naturalnego światła do wnętrza domu i dopływ świeżego powietrza. W zależności od konfiguracji, wielkości i konstrukcji, przyczyniają się znacząco do wystroju wnętrz. Ponadto, jako składnik elewacji pełnią ważną funkcję ochronną przed czynnikami atmosferycznymi. Kształt okien i układ obszaru okna mają ogromny wpływ na fasadę budynku. Ramy okienne dostępne są w drewnie, plastiku lub aluminium w różnych kształtach i rozmiarach.

Opis techniczny usługi budowlanej

Szczegółowy opis wszystkich usług świadczonych w ramach realizacji inwestycji budowlanej. Zawiera informacje i dane dotyczące wymiarów, konstrukcji, zastosowanych materiałów i techniki budowlanej. Opis techniczny usługi budowlanej stanowi część umowy między inwestorem a usługodawcą.

Płatew

Element konstrukcji dachu, układany w kierunku prostopadłym do wiązarów dachowych. W konstrukcjach drewnianych jest to pozioma drewniana belka podpierająca krokwie. Przenosi obciążenia pokrycia dachu na wiązary.

Płyta fundamentowa

Płyta fundamentowa jest stosowana na słabych gruntach, gdzie osiadanie podłoża, pod ciężarem budynku, mogłoby spowodować pęknięcie konstrukcji. Płytę fundamentową wylewa się pod cały budynek, wykonuje się ją z żelbetonu, żeby nie popękała wskutek nierównomiernego osiadania podłoża. Płytę fundamentową wykonuje się na powierzchni gruntu, a nie tak jak fundament w wykopie. Stosuje się je pod domy lekkie, niepodpiwniczone, budowane w technologii szkieletu drewnianego lekkiego. Zapewnia ona lepsze parametry energetyczne budynku, jednocześnie chroniąc go przed wilgocią.

Podciąg

Element, belka, która ma za zadanie podtrzymywać konstrukcję np. stropów, innych ścian. Musi być wytrzymała i o znacznych wymiarach.

Pojemnościowy podgrzewacz wody (bojler)

Zbiornik ciepłej wody użytkowej. Głównym jego elementem jest zasobnik ciepłej wody, wyposażony standardowo w wyjścia instalacji rurowych oraz instalacji zamkniętego przebiegu połączonej z systemem podgrzewania i zaworem bezpieczeństwa.

Pompa ciepła

Pompa ciepła jest urządzeniem działającym na tej samej zasadzie, jak lodówka czy klimatyzator. Jej celem nie jest jednak odebranie ciepła ale dostarczenie ciepła, czyli to, co lodówka robi na wymienniku umieszczonym z tyłu obudowy. Zadaniem pompy ciepła jest „wyciągnięcie” ciepła z miejsca, w którym zamontowany jest „zimny” wymiennik ciepła (fachowo określa się to mianem dolnego źródła pompy ciepła), przy niskiej temperaturze, a następnie jego przekazanie („przepompowanie”) w wyższej temperaturze na „gorącym” wymienniku (jest to górne źródło pompy ciepła).

Powierzchnia całkowita

Jest nią powierzchnia wszystkich kondygnacji budynku w obrysie zewnętrznym ścian oraz wszystkich elementów wykraczających poza kubaturę budynku tzn. tarasy, schody zewnętrzne, podcienia, balkony, zjazdy do garaży, itp.

Powierzchnia mieszkalna

Powierzchnia mieszkalna jest to suma przestrzeni wykorzystywanych wyłącznie na mieszkanie. Obszarem pod połaciami dachowymi, balkony i werandy są zawarte tylko częściowo w powierzchni mieszkalnej.

Powierzchnia użytkowa

Obejmuje powierzchnię wszystkich pomieszczeń w domu lub mieszkaniu, które nie będą wykorzystywane bezpośrednio do mieszkania. Należą do nich na przykład, garaże, pomieszczenia hobby, niezagospodarowane poddasza i strychy, piwnice i inne.

Pozwolenie na budowę

Do rozpoczęcia budowy domu niezbędne jest pozwolenie na budowę. Zgodnie z Prawem budowlanym jest to dokument otrzymany w drodze decyzji administracyjnej zezwalający na rozpoczęcie i prowadzenie budowy lub wykonywanie robót budowlanych innych niż budowa obiektu.

Regulator temperatury

Temperatura zasilania czynnika grzewczego jest sterowana w zależności od temperatury pomieszczenia. Wszystkie czynniki, takie jak zewnętrzne zyski cieplne z promieniowania słonecznego są rejestrowane na pomiarze temperatury pokojowej i uwzględniane przy wyborze temperatury zasilania.

Rekuperator

Urządzenie stosowane w systemach wentylacyjnych, które umożliwia rekuperację (odzyskiwanie) ciepła z powietrza wywiewanego na zewnątrz budynku.Rekuperacja umożliwia ograniczenie strat ciepła spowodowanych wentylacją budynku. Rekuperator umożliwia zmniejszenie do 80% energii potrzebnej do ogrzania nawiewanego powietrza. Dla podniesienia sprawności wentylacji mechanicznej z rekuperatorem podłącza się ją do gruntowego wymiennika ciepła.

Schody

Połączenie między dwoma piętrami. Decyzja o jednym z wielu wariantów schodów zależy od wymogów bezpieczeństwa, miejsca i od gustu i budżetu klienta. Choć kształt schodów zależy głównie od warunków budowlanych i projektowych, budowniczy ma duży wybór materiału na schody. Tradycyjnym materiałem wykorzystywanym przy budowie schodów jest drewno, szczególnie pochodzące z drzew liściastych (dąb, buk), które jest wybierane ze względu na swoją trwałość.

Świadectwo energetyczne

Inaczej certyfikat energetyczny lub paszport energetyczny to dokument, który określa wielkość zapotrzebowania na energię niezbędną do zaspokojenia potrzeb związanych z użytkowaniem budynku lub lokalu, czyli energię na potrzeby ogrzewania, przygotowania ciepłej wody użytkowej, wentylacji i klimatyzacji. Certyfikat energetyczny pełni zasadniczą rolę w systemie oceny charakterystyki energetycznej budynku. Jest dokumentem określającym jakość budynku czy mieszkania z punktu widzenia zużycia energii. Z zużycia energii wynikają ponoszone z miesiąca na miesiąc i z roku na rok koszty. Certyfikacja ma na celu zmniejszenie wydatków na eksploatację budynków, a w dłuższej perspektywie wpłynie na globalne zmniejszenie zużycia energii, tym samym na ograniczenie emisji gazów cieplarnianych.

Szczelność konstrukcji budynku

Szczelność konstrukcji budynku jest jednym z najważniejszych wymagań dotyczących budowy elementów zewnętrznych budynku. Wiatroszczelne konstrukcje domów powstrzymują niekontrolowaną wymianę powietrza i zapobiegają utracie energii.

Test Blower-Door

Test „Blower Door” jest bezinwazyjnym pomiarem przepuszczalności powietrznej budynków metodą ciśnieniową przy użyciu wentylatora. Procedury przeprowadzania testu oraz opracowanie wyników są wykonywane w oparciu o wytyczne normy PN-EN:13829. Głównym elementem urządzenia Blower Door jest wentylator osadzany w aluminiowej, regulowanej ramie z plandeką, który umieszcza się w miejscu okna lub drzwi zewnętrznych. W trakcie badania pomiędzy wnętrzem a środowiskiem zewnętrznym wytwarzana jest różnica ciśnienia przez wentylator wyposażony w zestaw czujników, które umożliwiają wyznaczenie ilości powietrza przepływającego przez budynek w jednostce czasu.

Udzielenie pozwolenia na budowę

Decyzję o pozwoleniu na budowę wydaje starosta na wniosek osoby, która posiada prawo do terenu. Pierwszym etapem na drodze do zdobycia pozwolenia na budowę jest wizyta w wydziale architektury Urzędu Gminy, gdzie trzeba sprawdzić czy nasza działka objęta jest miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. Etap drugi dotyczy wykonania projektu architektoniczno – budowlanego zgodnego z decyzją o Warunkach Zabudowy. Projekt wykonuje się na aktualnej mapie do celów projektowych. Następnie należy złożyć wniosek o pozwolenie na budowę. Po uprawomocnieniu się decyzji o pozwoleniu na budowę (decyzja staje się prawomocna po 14 dniach od daty jej wydania) Inwestor zobowiązany jest zawiadomić organ nadzoru budowlanego o przystąpieniu do prac budowlanych w terminie, co najmniej 7 dni przed ich rozpoczęciem.

Usługi projektowe i inżynierskie

Budowa, jako realizacja obiektu budowlanego jest tylko jednym z kilku etapów inwestycji budowlanej (procesu budowlanego). Aby mogło nastąpić rozpoczęcie tego etapu muszą być spełnione wymogi określone w Prawie budowlanym, a w szczególności musi zostać opracowany projekt i inwestor musi uzyskać decyzję administracyjną o pozwoleniu na budowę (w przypadku pewnych wymienionych w Prawie budowlanym prostych obiektów wystarczy zgłoszenie), która musi stać się decyzją ostateczną.

Wartość działki budowlanej

Wartość gruntów budowlanych liczona jest od ceny metra kwadratowego i wielkości nieruchomości.Wartość U – Współczynnik przenikania ciepła „Współczynnik przenikania ciepła U to współczynnik określany dla przegród cieplnych, szczególnie w budownictwie, umożliwiający obliczanie ciepła przenikającego przez przegrodę cieplną, a także porównywanie własności cieplnych przegród budowlanych.Polskie przepisy przewidują dla ścian zewnętrznych budynków mieszkalnych współczynnik przenikania ciepła na poziomie mniejszym niż 0,3 W•m-2•K-1.

Wentylacja mechaniczna, wentylacja grawitacyjna

Wentylacja jest to zorganizowana wymiana powietrza realizowana poprzez jego dostarczenie i usunięcie z pomieszczeń. W budownictwie najczęściej można spotkać się z dwoma rodzajami wentylacji: grawitacyjną (zwaną także naturalną) oraz mechaniczną: wentylacja grawitacyjna – jest to proces wymiany powietrza wykorzystujący różnice gęstości powietrza wewnątrz i na zewnątrz pomieszczenia; wentylacja mechaniczna – jest to proces wymiany powietrza, gdzie przepływ powietrza wywołany jest wentylatorem zainstalowanym na wyciągu (wentylacja mechaniczna wywiewna) lub na wyciągu i na nawiewie (wentylacja mechaniczna nawiewno-wywiewna)

Wiata

Zadaszone miejsce parkingowe dla samochodu. Najczęściej powstaje z konstrukcji drewnianej.

Wysokość ścianki kolankowej

Ścianka kolankowa to niewielka, pionowa ściana nośna poddasza, ustawiona w linii ścian zewnętrznych budynku (na wieńcu stropowym niższej kondygnacji), dzięki której skos dachu nie zaczyna się bezpośrednio przy podłodze

Wzory materiałów budowlanych

Wzory materiałów budowlanych prezentują poszczególne elementy budynku (przekroje ścian, okien) i zastosowanych w nim materiałów i rozwiązań technicznych.

Zapotrzebowanie na energię i zużycie energii

Zapotrzebowanie na energię jest parametrem budynku, który oblicza się dla standardowych warunków (np. zachowanie użytkowników i warunki pogodowe). Natomiast zużycie energii jest ilością energii potrzebną do ogrzewania budynku, która odzwierciedla faktyczne zużycie energii uzależnione od energetycznej jakości budynku, różnych zwyczajów mieszkańców oraz warunków pogodowych, które wystąpiły w czasie analizy.

Zapotrzebowanie na energię pierwotną

Energia pierwotna oznacza ilość energii niezbędną do utrzymania komfortu użytkowania budynku, którą musimy do niego dostarczyć, uwzględniając straty instalacji i urządzeń oraz uwzględniając rodzaj paliwa / energii dostarczanych do budynku 

Zbrojenie

Termin stosowany w budownictwie betonowym. W celu zwiększenia wytrzymałości na rozciąganie betonu używa się zbrojenia, czyli wkładek w postaci stalowych prętów, siatek lub innych kształtowników.

book linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram